Özel Gülfidan Okulları olarak, (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; 

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA 

METNİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı kanun. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI 

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur. Veri Sorumlusu: Özel Gülfidan Okulları 

Özel Gülfidan Okulları tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet gösterir. Özel Gülfidan Okulları, söz konusu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, kaydeder, işler, muhafaza eder ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşır. 

Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla Özel Gülfidan Okulları  ile kişisel verilerini paylaşan, Özel Gülfidan Okulları’nın veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Bunlar başta yönetim kurulu üyeleri, okul idaresi, öğrenci, veli, aday öğrenci, aday veli, çalışan, tedarikçi, kurumla iş ilişkisinde bulunanlar, kurumun etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere kuruma kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya Özel Gülfidan Okulları tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Öğrenci adı – soyadı, TC Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, adres, telefon numarası, aile bireyleri kimlik verileri, iletişim bilgileri, aile durumu, iş düzeyi bilgileri, Özel Gülfidan Okulları’a ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, Özel Gülfidan Okulları’nın düzenlediği etkinliklerde doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, Özel Gülfidan Okulları ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, öğrenci kayıt sözleşmeleri aracılığıyla toplanan veriler. 

Kişisel veriler;  yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Özel Gülfidan Okulları olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek, 

Sizinle kuracağımız Okul-Veli ve Okul-Aday Veli ilişkisini yürütebilmek için; 

Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek, 

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerini yürütmek,  

Sunulan hizmetlerden faydalandırmak, 

Yeni uygulamalardan haberdar etmek, 

Özel Gülfidan Okulları’nın düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek, 

Özel Gülfidan Okulları’nın düzenlediği toplantılara davet etmek, 

Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek, 

Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak, 

Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek, İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak, 

Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak üzere işlenir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Özel Gülfidan Okulları, kişisel verileri kurumun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için iş ortakları, tedarikçileri, Şirket yetkilileri, yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler ve talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir. 

Özel Gülfidan Okulları kişisel verileri kurumun veri tabanında KVK Kanunu’nun madde 12’ye göre saklayacak ve gizliliğin sağlanması konusunda gerekli tüm hassasiyeti gösterecektir. Özel Gülfidan Okulları kişisel verileri KVK Kanunu’na aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi gereği dilediğiniz zaman bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişileri aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Özel Gülfidan Okulları’na iletebilirsiniz. 

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini) Özel Gülfidan Okullarından talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  

Haklarınıza ve kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 11.maddesi çerçevesinde kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve hakkınıza yönelik açıklamaları yazılı ve imzalı dilekçe ile adresimize bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz. 

Velisi olduğum aday öğrenciye ilişkin olarak, Online kayıt linkinde paylaştığım kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına ve gerektiğinde aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum. 

Özel Gülfidan Okulları 

Adnan Kahveci Mah. Mimar Sinan Cad. No: 15 – Beylikdüzü / İSTANBUL